Thuiswinkeli üldtingimused

Need Hollandi ettevõtte ,,Thuiswinkel“ üldtingimused on välja töötatud kooskõlas tarbijaorganisatsiooniga ,,Consumentenbond“ ja vastavad Hollandi ,,Sociaal-Economische Raad“ (Sotsiaal- ja Majandusnõukogu) Self-Regulation Coordination Group (CZ) (Koordineerimisrühma eneseregulatsioonile) ning jõustusid 1. juunil 2014.

Laadige üldtingimused alla siit

Sisukord

1. peatükk - Mõisted
2. peatükk - Ettevõtja identiteet
3. peatükk - Rakendatavus
4. peatükk - Pakkumine
5. peatükk - Leping
6. peatükk - Tagastusõigus
7. peatükk - Tarbija kohustused ümberotsustamisperioodil
8. peatükk - Tarbija tagastusõigus ja sellega kaasnevad kulud
9. peatükk - Ettevõtja tagastamise kohustused
10. peatükk - Tagastusõiguse erandid
11. peatükk - Hind
12. peatükk - Vastavus ja lisagarantii
13. peatükk - Saatmine ja tellimuste täitmine
14. peatükk - Lepingute kestvus, tühistamine ja pikendamine
15. peatükk - Maksmine
16. peatükk - Kaebuste eeskiri
17. peatükk - Vaidlused
18. peatükk - Majandusharu garantii
19. peatükk - Lisatingimused või tulenevad sätted
20. peatükk - Thuiswinkeli üldtingimuste muutmine

1. peatükk - Mõisted

Need tingimused sisaldavad allolevaid mõisteid.

 1. Lisakokkulepe: on leping, mille alusel tarbija hangib tooteid, digitaalset sisu ja/või teenuseid vastavalt kauglepingule ning ettevõtja või kolmas osapool tarnib neid kaupu, digitaalset sisu ja/või teenuseid omavahelise kokkulepe põhjal;
 2. Ümberotsustamisperiood: on mõiste, mille alusel tarbija saab kasutada oma tagastusõigust;
 3. Tarbija: on füüsiline isik, kes ei tegutse oma kaubanduse, ettevõtte, müüdava käsitöö ega ametliku tegevuse alusel;
 4. Päev: on kalendri päev;
 5. Digitaalne sisu: on andmed, mida töödeldakse ja saadetakse digitaalselt;
 6. Ajaline leping: on leping, mis hõlmab kaupade, teenuste ja/või digitaalse sisu tarnimist teatud perioodi jooksul;
 7. Jätkusuutlik infokandja: on igasugune abivahend, sealhulgas e-post, mis võimaldab tarbijal või ettevõtjal talletada ainult talle suunatud teavet viisil, mis teeb teabe eesmärgiga kooskõlas tulevased läbirääkimised ja kasutamise ning talletatud teabe muutmata kujul taasesitamine perioodil võimalikuks;
 8. Tagastusõigus: on tarbija võimalus kauglepingust taganeda ümberotsustamis perioodi jooksul;
 9. Ettevõtja: on füüsiline või juriidiline isik, kes on Thuiswinkel.org liige ja pakub tarbijatele kaugelt tooteid, (ligipääsu) digitaalsele sisule ja/või teenustele;
 10. Kaugleping: on ettevõtja ja tarbija vahel sõlmitud leping organiseeritud süsteemi raames eesmärgiga müüa tooteid, digitaalset sisu ja/või teenuseid kaugelt ning seda üksnes lepingu sõlmimisel või ka juhul, kui kasutatakse üht või mitut kaugelt suhtlemise meetodit;
 11. Tagastusankeet: on Euroopa standarditele vastav tagastusankeet on lisatud antud nõuete Asitõendis I; Asitõendit I ei pea täitma, kui tarbijal pole oma tellimuse suhtes tagastusõigust;
 12. Kaugelt suhtlemise meetod: on meetod, kus tarbija ja ettevõtja ei pea lepingu allkirjastamiseks kokku saama samaaegselt samas kohas.

2. peatükk - Ettevõtja identiteet

Penshop Eesti
Edisonstraat 11 A 4004 JL Tiel
Holland

Lahtiolekuaeg:
Esmaspäevast reedeni vahemikus 09.00 - 17.00

E-posti aadress: info@penshop.ee

Kaubanduskoja nr: 76467457
Käibemaksu number: NL8606.333.54.B.01

3. peatükk - Rakendatavus

 1. Need üldtingimused kehtivad ettevõtja kõikidele pakkumistele ning igale ettevõtja ja tarbija vahel sõlmitud kauglepingule.
 2. Enne kauglepingu sõlmimist tehakse tarbijale nende üldtingimuste tekst ligipääsetavaks. Kui see pole põhjendatult võimalik, siis ettevõtja teatab enne kauglepingu sõlmimist, kuidas on võimalik üldtingimusi ettevõtja juures näha ja, et need saadetakse tarbijale tema nõudmisel tasuta niipea kui võimalik.
 3. Kui kauglepingut sõlmitakse elektrooniliselt, siis eelmise punkti kõrvalekallete korral ja enne kauglepingu sõlmimist saab üldtingimuste teksti tarbijale avaldada elektrooniliste vahendite kaudu nii, et tarbija saaks neid jätkusuutlikule infokandjale salvestada kerge vaevaga. Kui see pole põhjendatult võimalik, siis teatatakse enne kauglepingu sõlmimist, kust on võimalik üldtingimusi elektrooniliselt näha ja, et need saadetakse tarbijale tasuta elektrooniliselt või muul viisil siis, kui ta avaldab selleks soovi tasuta.
 4. Sellisel juhul kehtivad lisaks nendele üldtingimustele veel kindla toote või teenuse tingimused ning siis on teine ja kolmas punkt võrdsed ja tarbija saab tingimuste vastuolu korral nõuda kehtivaid eritingimusi, mis on talle kõige soodsaimad.

4. peatükk - Pakkumine

 1. Kui pakkumisel on piiratud kehtivusaeg või toimub tingimuste alusel, siis see öeldakse pakkumises selgesõnaliselt välja.
 2. Pakkumine sisaldab pakutavate toodete, digitaalse sisu ja/või teenuste täielikku kirjeldust. Kirjeldus on piisavalt täidetud, et tarbija saaks pakkumisele anda hea hinnangu. Kui ettevõtja kasutab pilte, siis need on kujutavad tõetruult pakutavaid tooteid, teenuseid ja/või digitaalset sisu. Silmnähtavad vead pakkumises ei seo ettevõtjat.
 3. Iga pakkumine sisaldab teavet, mille alusel tarbija mõistab pakkumise nõustumisega seotud õigusi ja kohustusi.

5. peatükk - Leping

 1. Leping on punkti 4 eeltingimuste eritingimuste alusel sõlmitud, kui tarbija nõustub pakkumisega ja seal välja toodud tingimustega.
 2. Kui tarbija on pakkumisega nõustunud elektrooniliselt, siis ettevõtja kinnitab koheselt elektrooniliselt pakkumise nõusoleku kättesaamist. Niikaua, kui ettevõtja pole kinnitanud selle nõusoleku kättesaamist, on tarbijal võimalik lepingust taganeda.
 3. Lepingu elektroonilise sõlmimise korral tagab ettevõtja tehniliste ja korralduslike meetmetega elektroonilise andmeedastuse ohutuse ning turvalise veebikeskkonna. Kui tarbijal on võimalik maksta elektrooniliselt, siis ettevõtja järgib lisaks sobivaid ohutusmeetmeid.
 4. Ettevõtja saab ise kindlaks teha seaduslike piiride raames, kas tarbija suudab oma maksekohustustega toime tulla või mitte ning täita kauglepingust tulenevaid tegureid. Kui ettevõtjal on selle uurimise põhjal piisavalt alust arvata, et lepingut ei suudeta täita, siis on ta volitatud motiveeritult keelduma tellimusest või avaldusest ning võtta kasutusele eritingimused.
 5. Ettevõtja saadab mitte hiljem kui toote saatmisel tarbijale koos teenuse või digitaalse sisuga alloleva teabe, kas kirjalikult või muul viisil, et tarbijal oleks võimalik see salvestada jätkusuutlikule infokandjale nii, et hiljem pääseks ta sellele ligi:
  • ettevõtja asutuse külastusaadressi, kuhu tarbija saab pöörduda kaebuste korral;
  • tingimused, mille alusel ja, mil viisil tarbija saab kasutada tagastusõigust või saada selge seisukoha, et tagastusõigus ei laieneks talle;
  • teave garantiide ja olemasoleva teenuse kohta pärast ostmist;
  • hind, sealhulgas tootele, teenusele või digitaalsele sisule lisandunud kõik maksud; ostmishekteni kehtinud saatmiskulud; makse-, tarne- või kauglepingu täitmise viis;
  • lepingu tühistamise nõuded, kui leping kehtib rohkem kui üks aasta või määramata aeg;
  • tagastusankeet, kui kliendil on tagastusõigus.
 6. Tähtajaga tehingu puhul kehtivad eelmise punkti eritingimused ainult esimese tarne puhul.

6. peatükk – Tagastusõigus

Toodete puhul:

 1. Saab tarbija ostetud toote lepingust taganeda põhjust ütlemata 14 päevasel ümberotsustamise perioodil. Võib ettevõtja küsida tarbijalt tagastamise põhjust, et ei saa kohustada oma arvamust avaldama.
 2. Algab 1. punktis mainitud ümberotsustamise periood pärast päeva, mil tarbija või tema volitatud kolmas osapool, kes pole tarnija, on toote saanud kätte, või
  • kui tarbija on ühe ja sama tellimusega tellinud mitu toodet, siis päeval, mil tarbija või tema volitatid kolmas osapool, on kätte saanud viimase toote. Võib ettevõtja erineva tarneajaga toodete tellimusest loobuda juhul, kui ta on tarbijat teavitanud sellest enne tellimist selgesõnaliselt.
  • kui toote tarnimine sisaldab erinevaid saadetisi ja osi: päeval, mil tarbija või tema volitatud kolmas osapool, on kätte saanud viimase saadetise või osa;
  • kui tegemist on toodete perioodiliste tarnelepingutega teatud perioodi jooksul, siis päeval, mil tarbija või tema volitatid kolmas osapool, on kätte saanud esimese toote.

Füüsilisel kandjal mitte tarnitavate teenuste ja digitaalse sisu puhul:

 1. Saab tarbija taganeda füüsilisel kandjal mitte tarnitavate teenuste lepingust ja digitaalse sisu tarne lepingust 14 päeva jooksul ilma põhjuseta. Võib ettevõtja küsida tarbijalt tagastamise põhjust, et ei saa kohustada oma arvamust avaldama.
 2. Punktis 3 mainitud ümberotsustamise periood algab päeval pärast lepingu allkirjastamist.

Füüsilisel kandjal mitte tarnitud toodete, teenuste ja digitaalse sisu pikenenud ümberotsustamise periood juhul, kui tagastusõigusest pole teavitatud:

 1. Kui ettevõtja pole vastavalt praeguse peatüki eelmistele punktidele andnud tarbijale seadusega kehtestatud tagastusõiguse või tagastusankeedi kohta teavet, siis ümberotsustamise periood lõppeb 12 kuu pärast. 12 kuud hakkab kehtima pärast algse ümberotsustamisperioodi lõppu.
 2. Kui ettevõtja on tarbijale andnud eelmises punktis viidatud teavet kaheteist kuu jooksul pärast algse ümberotsustamisperioodi kuupäevast, siis ümberotsustamisperiood aegub 14 päeva jooksul, mis hakkab kehtima hetkest, mil tarbija on teabe kätte saanud.

7. peatükk - Tarbija kohustused ümberotsustamisperioodil

 1. Tarbija kasutab ümberotsustamisperioodil toodet ja pakendeid hoolikalt. Ta avab paki või kasutab toodet ainult niipalju, et kontrollida toote omadust, võimalusi ja töötamist. Avamist käsitletakse siin, kui viisi, kuidas tarbija kasutaks ja uuriks toodet nii nagu on seda lubatud teha poes.
 2. Tarbijale kehtib toote väärtusele hinnaalandus ainult juhul, kui toote käsitlemise viisi tagajärge pole loetletud punktis 1.
 3. Tarbijale ei kehti toote väärtuse hinnaalandus, kui ettevõtja pole lepingu allkirjastamise hetkel või enne seda vastavalt seadusele tutvustanud talle tagastusõiguse teavet.

8. peatükk - Tarbija tagastusõigus ja sellega kaasnevad kulud

 1. Kui tarbija kasutab oma tagastusõigust, siis ta peab sellest ettevõtjale teada andma ümberotsustamisperioodi jooksul tagastusankeedi alusel või muul üheselt mõistetaval viisil.
 2. Tarbija saadab toote tagasi või annab selle üle ettevõtja vahendajale niipea kui võimalik, ent 14 päeva jooksul pärast punktis 1 viidatud teavitust. Seda pole vaja, kui ettevõtja pakkus välja, et tuleb tootele ise järgi. Kui tarbija saadab enne ümberotsustamisperioodi aegumist toote tagasi, siis on ta kindlasti saadetise tagastamisterminiga tutvunud.
 3. Tarbija tagastab lisaks tootele kõik selle lisad võimaluse korral algses seisundis ja pakendis vastavalt ettevõtja põhjendatud ja arusaadavatele juhistele.
 4. Tarbija vastutab tagastusõiguse täpse ja õigeaegse riskide ning kohustuste eest.
 5. Tarbija katab toote tagastuse otsesed kulud. Kui ettevõtja pole märku andnud, et tarbija ei pea ise kulud kandma või kui ettevõtja on lubanud kulud kanda ise, siis tarbija ei pea kandma tagastuskulusid.
 6. Kui tarbija loobub pärast selgesõnalist soovi, kus ta mainib, et teenuse osutamine, gaasi, vee või elektri tarnimine pole ümberotsustamise perioodil müügiks valmis piiratud mahus või kindlas koguses, siis tarbija on kohustatud ettevõtjale maksma summa, mis on võrdeline juriidilise kohustusega, mida ettevõtja on loobumise hetkel järginud, võrreldes juriidilise kohustuse täieliku vastavusega.
 7. Tarbija ei kata müügiks piiratud mahus või koguses mitte valmis olevate teenuste osutamise ning vee, gaasi, elektri või linna keskküte tarnete kulusid, kui:
  • ettevõtja pole tarbijale andnud tagastusõiguse, tagastamise korral kulude hüvitamise või tagastusankeedi kohta teavet vastavalt seadusele või;
  • kui tarbija pole ümberotsustamise perioodil seda teavet teenuse osutamise või gaasi, vee, elektri või linna keskkütte tarne alguses selgesõnaliselt soovinud.
 8. Tarbija ei kata füüsilisel kandjal mitte pakutava digitaalse sisu täieliku või osalise tarne kulusid, kui:
  • ta pole enne tarnimise algust ja enne ümberotsustamise perioodi lõppu selgesõnaliselt nõustunud lepingu täitmisega;
  • ta pole nõustunud loobuma enda tagastusõigusest pärast tema loa volitamist kellegile teisele või
  • ettevõtja on jätnud välja selle tarbijale mõeldud avalduse.
 9. Kui tarbija kasutab oma tagastusõigust, siis kõik lisalepingud tühistatakse vastavalt seadusele.

9. peatükk - Ettevõtja tagastamise kohustused

 1. Kui ettevõtja on saanud tarbijalt tagastuse teate elektrooniliselt, siis ettevõtja saadab koheselt pärast selle teate saabumist kättesaamise kinnituse.
 2. Ettevõtja hüvitab kõik tarbija maksed, sealhulgas ettevõtja kehtestatud võimalikud tarnekulud tagastatavale tootele viivitamatult, ent 14 päeva jooksul alates päevast, mil tarbija teatas ettevõtjat tagastusest. Juhul kui ettevõtja pole lubanud tootele ise järgi tulla, siis ettevõtja võib tagasimakset viivitada kuniks ettevõtja on toote kätte saanud või hetkeni, mil tarbija on tõestanud, et ta on toote tagasi saatnud. Viivitus lõpeb hetkel, mil üks neist kahest valikust on saabub.
 3. Ettevõtja tagastab makse sama makseviisiga, mida kasutas tarbija väljaarvatud juhul, kui tarbija nõustub muu viisiga. Tarbijale ei lisanud tagasimaksega ühtegi kulutust.
 4. Kui tarbija on valinud odavaima tagastusmeetodi asemel kalleima, siis ettevõtja pole kohustatud tagasi maksma kalleima meetodi lisakulusid.

10. peatükk - Tagastusõiguse erandid

Ettevõtjal on lubatud allolevaid tooteid ja teenuseid mitte tagastada, ainult juhul, kui ettevõtja on pakkumises sellest selgesõnaliselt märku andnud õigeaegselt enne lepingu allkirjastamist:

 1. Tooted või teenused, mille hind on seotud tagastamisperioodil ilmnevate finantsturgude hinnakõikumisega, mida ettevõtja ei mõjuta.
 2. Avalikul oksjonil kokkulepitud lepingud. Avaliku oksjoni all mõeldakse müüki, kus ettevõtja pakub tooteid, digitaalset sisu ja/või teenuseid isiklikult kohal viibivale või oksjoni haldaja loal isiklikult kohal viibivale tarbijale ja, kus edukas pakkuja on kohustatud enda omandusse võtma tooteid, digitaalset sisu ja/või teenuseid;
 3. Teenuste lepingud pärast teenuse täielikku osutamist, ainult juhul, kui:
  • osutamine on alanud tarbija selgesõnalisel nõusolekul ja,
  • tarbija on teatanud, et ta kaotab tagastusõiguse koheselt, mil ettevõtja on lepingu allkirjastastanud;
 4. Paki teekond vastavalt Hollandi tsiviilseadustiku artiklile 7:500 ja isikute veolepingule; 
 5. Majutust pakkuvate teenuste lepingud, kui leping sisaldab neid – osutamise kindel kuupäev või periood on ette nähtud ja muul viisil kui majutuse eesmärkidel, kaupade tarnimisel, auto renditeenustel ja toitlustamisel;
 6. Puhkeaja lepingud, kui leping sisaldab neid – puhkuse osutamise kindel kuupäev või perioodi on ette nähtud;
 7. Tarbija soovide järgi toodetud tooted, mis pole kokkupandavad ja, mis on toodetud ainult vastavalt tarbija soovile ja otsusele või, mis on selgelt suunatud kindlale isikule;
 8. Kiiresti riknevad või piiratud vastupidavusega tooted;
 9. Tervise kaitse või hügieeni tõttu kinnised tooted, mida ei sobi tagasi saata ja, mille kinnitus on pärast tarnimist katki läinud;
 10. Tooted, mis on pärast tarnimist lõplikult segatud muude toodetega;
 11. Alkohoolsed joogid, mille hinnas lepitakse kokku lepingu allkirjastamisel ja, mida saab tarnida pärast 30 päeva ja, mille tegelik väärtus sõltub ettevõtjast mitte olenevast turu kõikumisest;
 12. Kinnised heli ja video salvestised ning arvutiprogrammid, mille kinnitus on pärast tarnimist katki läinud;
 13. Ajalehed, seerianumbrid või ajakirjad, välja arvatud nende tellimused;
 14. Füüsilisel kandjal mitte tarnitav digitaalne sisu, ainult juhul,
  • osutamine on alanud tarbija selgesõnalisel nõusolekul ja,
  • kui tarbija kinnitab käesolevaga oma tagastamisõiguse loobumisest.

11. peatükk - Hind

 1. Pakkumises nimetatud kehtivuse perioodil ei tõsteta pakutavate toodete ja/või teenuste hindasid, väljaarvatud juhtudel, kui hinnatõusu tingivad käibemaksu muudatused.
 2. Kooskõlas eelmise punktiga saab ettevõtja pakkuda tooteid või teenuseid erinevate hindadega, kui ettevõtja pakutavate toodete ja teenuste hinnad on seotud finantsturu kõikumisega, mille üle ettevõtjal puudub mõju. Pakkumises tuuakse välja, et hinnad on seotud finantsturu kõikumisega ja, et mainitud hinnad on soovituslikud.
 3. Pärast lepingu allkirjastamist on 3 kuu jooksul võimalik hindu tõsta ainult vastavalt seadusest tulenevatele määrustele või eritingimustele.
 4. Pärast lepingu allkirjastamist lubatakse pärast 3 kuu möödumist hindu tõsta ainult juhul, kui ettevõtja on seda lubanud ja,
  • kui seda lubavad seadusest tulenevad määrused või eritingimused või,
  • kui tarbijal on õigus tühistada leping päeval, mil hind tõuseb.
 5. Pakkumises mainitud toodete või teenuste hinnad sisaldavad käibemaksu.

12. peatükk - Vastavus ja lisagarantii

 1. Ettevõtja kinnitab, et tooted ja/või teenused vastavad lepingule ja pakkumise tingimustele vastavalt lepingu allkirjastamise kuupäeval kehtinud korralikkuse ja/või kasutatavuse mõistlikele nõuetele, seaduslikele määrustele ja/või valitsuse ettekirjutusele. Kokkuleppe korral kinnitab ettevõtja, et toode sobib ka muuks eesmärgiks ehk mitte ainult tavapäraseks kasutamiseks.
 2. Ettevõtja, tema tarnija, tootja või importija lisagarantii ei piira kunagi seaduslikke õiguseid ja nõudeid, mida tarbijal on õigus kasutada vastavalt lepingule ettevõtja vastu, kui ettevõtja ei suuda enda lepingust tulenevaid kohustusi täita.
 3. Lisagarantii sätestab ettevõtja, tema tarnija, importija või tootja kõik juriidilised kohustused, mis annavad tarbijale teatud õigused, sealhulgas kaebuste esitamise õiguse, mis ei tulene seadusest ning seda juhul, kui ta ei suuda täita oma osa lepingust.

13. peatükk - Saatmine ja tellimuste täitmine

 1. Ettevõtja kohustub nii hoolikalt kui võimalik vastu võtma teateid, täitma toodete tellimusi ja arvestama teenuse sätetega.
 2. Üleandmise kohaks on aadress, mida tarbija on ettevõtjale teatavaks teinud.
 3. Vastavalt käesoleva üldtingimuste peatükile 4 osutab ettevõtja vastuvõetud tellimusi võimalikult otstarbeka aja jooksul, ent mitte hiljem kui 30 päeva pärast, välja arvatud juhul kui on kokku lepitud muus tarneajas. Kui tarnes esineb viivitust või, kui tellimust ei saa või saab ainult osaliselt osutada, siis tarbija saab sellekohase teate mitte hiljem kui 30 päeva pärast pärast tellimuse esitamist Tarbijal on sel juhul õigus leping tühistada ilma kuludeta ja õigus võimalikule kahjude hüvitusele.
 4. Pärast vastavalt eelmisele punktile toimunud tühistamist maksab ettevõtja koheselt tagast tarbija makstud summa.
 5. Toodete kahjustuse ja/või kadumise risk lasub ettevõtjal kuni hetkeni, mil tarbija või volitatud esindaja on tooted kätte saanud ja sellest ettevõtjat eelnevalt teavitanud, välja arvatud juhul, kui pole sõnaselgelt teisiti kokku lepitud.

14. peatükk - Lepingute kestvus, tühistamine ja pikendamine

Tühistamine:

 1. Tarbija saab igal ajal tühistada määramatuks ajaks allkirjastatud lepingu, mis sisaldab toodete (sealhulgas elektri) või teenuste sagedast tarnet vastavalt käesoleva lepingu tühistamisreeglitele ja mitte hiljem kui ühekuulisele teatamise perioodile.
 2. Tarbija saab igal ajal tühistada kindlaks ajaks allkirjastatud lepingu, mis sisaldab toodete (sealhulgas elektri) või teenuste sagedast tarnet ning pole vastuolus kindla perioodu lõpuga vastavalt käesoleva lepingu tühistamisreeglitele ja mitte hiljem kui ühekuulisele teatamise perioodile.
 3. Tarbija saab vastavalt eelmistes punktides mainitud kokkulepetele
  • tühistada igal ajal ja mitte olla tühistamisest piiratud teatud ajahetkel või perioodil;
  • tühistada samal viisil nagu allkirjastati;
  • igal ajal tühistada sama teatamise perioodi jooksul, mida ettevõtja on endale määranud.

Pikendamine:

 1. Kindlaks ajaks sõlmitud ja sagedast toodete (sealhulgas elektri) või teenuste tarnimist sisaldavat lepingut ei tohi vaikimisi pikendada ega uuendada teatud ajaks.
 2. Vastavalt eelmisele punktile võib kindlaks ajaks allkirjastatud ja päevalehtede, ajalehtede, nädalalehtede ja muude ajakirjade sagedast tarnimist sisaldavat lepingut pikendada vaikimisi teatud perioodiks, ent mitte kauemaks kui kolmeks kuuks, kui tarbija saab tühistada seda pikendatud lepingut enne selle lõppemist mitte hiljem kui ühe kuu jooksul.
 3. Kindlaks ajaks allkirjastatud ja toodete või teenuste sagedast tarnimist sisaldavat lepingut võib vaikimisi pikendada määramatuks ajaks ainult juhul, kui tarbija saab igal ajal tühistada ühe kuulise teatamisperoodi jooksul, ent mitte hiljem. Kui leping sisaldab päevalehtede, ajakirjade, nädalalehtede ja muude ajakirjade sagedast tarnimist, ent mitte üks kord kuus, siis teatamiseperiood pole pikem kui kolm kuud.
 4. Piiratud ajaks allkirjastatud ning päevalehti, ajakirju, nädalalehti ja muid ajakirju tutvustavat sagedast tarnet sisaldavat lepingut ei pikendada vaikimisi ja lõppeb automaatselt pärast proovi või tutvustuse perioodi lõppu.

Kestvus:

 1. Pikema kui üheaastase lepingu puhul võib tarbija lepingu tühistada pärast ühte aastat igal ajal, kui ta teatab sellest ühe kuulise teatamisperioodi jooksul ja mitte hiljem, välja arvatud juhul, kui kokkulepitud kestvuse lõpp ei ole vastuolus tühistamisperioodiga.

15. peatükk - Maksmine

 1. Juhul, kui lepingus või täiendavates tingimustes pole teisiti öeldud, siis tarbija makstav summa peab olema tasutud 14 päeva jooksul pärast ümberotsustamise perioodi algust või ümberotsustamisperioodi puudumisel 14 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist. Teenuse osutamise lepingu puhul algab see periood pärast päeva, mil tarbija sai kokkuleppe kinnituse.
 2. Pärast tarbijale toote müümist ei ole tarbija kunagi üldtingimuste alusel kohustatud tegema 50% suuremat ettemaksu. Kui ettemaks on lepingus sätestatud, siis tarbija ei saa esitada ühtegi kaebust vastavate teenus(t)e osutamise osas enne sätestatud ettemakse maksmist.
 3. Tarbijal on kohustus teatada ettevõtjat saadetud või mainitud makseandmete ebatäpsustest koheselt.
 4. Kui tarbija ei tule õigeaegselt toime oma maksekohustus(t)ega, siis, juhul kui ettevõtja on teda teavitanud hilisest maksest ja, kui ettevõtja on tarbijal lubanud 14 päeva jooksul maksta kõiki maksekohustusi  ja, kui 14 päeva jooksul pole makset laekunud, siis on tarbija kohustatud maksma maksmata jäänud summa koos seadusest tuleneva intressiga ja ettevõtjal on lubatud enda makstud kohtuväliseid sissenõudmiskulusid tarbijalt sisse nõuda. Sissenõudmiskulude ülempiir on 15% kui bilansiseis on alla €2,500; 10% järgneva €2,500 eest ja 5% järgneva €5,000 eest ning väikseim sissenõudmiskulu on €40. Ettevõtja võib tarbija kasuks mainitud summasid ja protsente muuta.

16. peatükk - Kaebuste eeskiri

 1. Ettevõtja omab piisaval viisil teatavaks tehtud kaebuste protseduuri ees eelisõigust ja käsitleb kaebust vastavalt kaebuse protseduurile.
 2. Lepingu täitmisega seotud kaebused peab ettevõtjale esitama mõistliku aja jooksul, kui tarbija on tuvastatud puudused põhjalikult ja täpselt kirja pannud.
 3. Ettevõtjale saadetud kaebustele vastatakse 14 päeva jooksul, mis hakkab kehtima kätte saamise kuupäevast. Kui kaebusega tegelemisega läheb algsest perioodist kauem, siis ettevõtja saadab 14 päeva jooksul vastuse koos kaebuse kätte saamise teatega ning lisab ka perioodi, mis ajaks tarbija eeldatavalt saab detailsema vastuse.
 4. Toote ja teenuse või ettevõtja teenuse kohta saab esitada kaebuse portaalis Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org asuva ja tarbijatele mõeldud kaebuse ankeedi kaudu. Kaebus saadetakse seejärel nii asjasse puutuvale ettevõtjale ja Thuiswinkel.org’ile.
 5. Tarbija peab konsulteerimise käigus laskma ettevõtjal iga kaebus lahendada 4 nädala jooksul. Pärast seda perioodi tekkinud vaidlused lahendatakse vaidluse määruse alusel.

17. peatükk - Vaidlused

 1. Ettevõtja ja tarbija vahelistele lepingutele kehtivad ainult Hollandi seadused, millest lähtutakse käesolevates üldtingimustes.
 2. Tarbija ja ettevõtja vaheliste lepingu sõlmimist ja osutamist ning selle ettevõtja tarnitavaid või tarnimisele kuuluvaid tooteid ja teenuseid sisaldavate vaidluste korral võivad nii tarbija kui ka ettevõtja vastavalt edaspidi sätestatule pöörduda Geschillencommissie (tarbijakaitseameti) Thuiswinkeli poole aadressil Postbus 90600, 2509 LP in Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Geschillencommissie vaatab läbi vaidluse ainult iuhul, kui tarbija on esmalt ettevõtjale esitanud kaebuse õigeaegselt.
 4. Kui kaebust ei suudeta lahendada, siis vaidlus tuleb enne Geschillencommissiele saatmist esitada kirjalikult või muul komisjoni määratud viisil komisjonile mitte hiljemalt kui 12 kuu jooksul pärast kuupäeva, mil tarbija esitas ettevõtjale kaebuse.
 5. Kui tarbija soovib Geschillencommissiele üle anda vaidluse, siis ettevõtja on selle otsusega seotud. Eelistatult teavitab tarbija sellest esmalt ettevõtjat.
 6. Kui ettevõtja soovib Geschillencommissiele üle anda vaidluse, siis tarbija peab viie nädala jooksul pärast ettevõtja kirjalikku soovi kirjalikult kinnitama, kas ta soovib sama või soovib, et vaidlust töötleks pädev kohus. Kui ettevõtja ei saa tarbijalt viie nädala jooksul vastust, siis ettevõtjal on lubatud saata vaidlus pädevasse kohtusse. 
 7. Geschillencommissie teeb otsuse vastavalt Geschillencommissie eeskirja tingimustele (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/the-commissies/2404/thuiswinkel). Geschillencommissie otsused toimuvad siduva nõuande alusel.
 8. Geschillencommissie ei töötle vaidlust ja peatab selle töötlemise, kui ettevõtjale on kehtestatud maksete tegemise keeld või ta on maksejõuetu või lõpetanud oma äritegevused enne, kui Geschillencommissie on jõudnud istungil vaidlust töödelda ja lõplik otsus on teatavaks tehtud.
 9. Kui vaidlust uurib lisaks Geschillencommissie Thuiswinkelile muu tunnustatud tarbijakaitseamet või Dutch Foundation Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzakeniga (SGC) või Klachteninstituut Financial Dienstverleningiga (kifid) seotud tarbijakaitseamet, siis kaugmüügi ja kaugteenuste osutamise vaidlusi sisaldavate otsuste eelisõigus kuulub Geschillencommissie Thuiswinkelile. Kõikide muude vaidluste korral tunnustatakse muude tarbijakaitseametite või SGC või Kifidiga seotud otsuseid.

18. peatükk - Majandusharu garantii

 1. Thuiswinkel.org kinnitab, et tegutseb vastavalt Geschillencommissie Thuiswinkel liikmete siduvate nõuannete alusel, välja arvatud juhul, kui liige otsustab kahe kuu jooksul pärast siduva nõuande saatmist pöörduda selgusele jõudmiseks kohtusse. Seda garantiid uuendatakse, kui siduvat nõuannet pole pärast kohtu hinnangut muudetud ja, kui seda kinnitav kohtuotsus on jõustunud ilma edasikaebamise võimaluseta. Thuiswinkel.org maksab tarbijale kuni €10,000 vastavalt siduvale nõuandele. Kui siduv nõuanne jõuab suuremale otsusele kui €10,000, siis makstakse välja €10,000. Eelmainitust kõrgema summa korral on Thuiswinkel.org kohustus teha jõupingutusi, et tagada liikme vastavus siduva nõuandega.
 2. Tarbijalt nõutakse, et ta esitaks antud garantii avalduse Thuiswinkel.org’ile kirjalikult ja saadaks Thuiswinkel.org’ile edasi ettevõtjale saadetud kaebuse. Kui ettevõtja suhtes ületab summa €10,000, siis tarbijal soovitatakse saata edasi see kaebus Thuiswinkel.org’ile ning pärast nõuab ettevõtte oma nimel ja oma kuludega kohtus tarbija kasuks maksmist.

19. peatükk - Lisatingimused tõi tulenevad sätted

Lisatingimused või käesolevatest üldtingimustest tulenevad sätted ei tohi olla tarbijale kahjulikud ja peavad olema säilitatud kirjalikult või viisil, et tarbija saaks neid salvestada jätkusuutlikul ja ligipääsetaval viisil.

20. peatükk - Thuiswinkeli üldtingimuste muutmine

 1. Thuiswinkel.org ei muuda neid üldtingimusi välja arvatud juhul, kui need muudatused on läbi räägitud Consumentenbondiga (tarbijakaitseõigus).
 2. Nende tingimuste muudatused kehtivad alles pärast nende avaldamist neile sobival viisil ja, kui mõistetakse, et pakkumise kehtivusperioodil tehtud asjakohased muudatustest on üle tarbija jaoks soodsaimad sätted.


Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede, Holland
Postbus 7001, 6710 CB Ede

 

 

 

Asitõend I: Tagastusankeet

Tagastusankeet

(täitke ja saatke see ankeet ainult juhul, kui soovite lepingust taganeda)

 • Kellele: [ettevõtja nimi]

[ettevõtja geograafiline aadress]

[ettevõtja faksi number, kui saadaval]

[ettevõtja e-posti aadress või elektrooniline aadress] 

 • Soovin/Soovime* käesolevaga teada anda, et tahan/tahame* taganeda järgnevate toodete müügilepingust:

 [toote nimetus]*

tarnitav digitaalne sisu: [digitaalse sisu nimi]*

järgneva teenuse osutamine: [teenuse nimetus]*

 

 • Tellitud kuupäeval*/saadud kätte kuupäeval* [teenuste korral tellimuse kuupäev või toodete korral kättesaamise kuupäev]
 • [Tellija(te) nimi/nimed]
 • [Tellija(te) aadress]
 • [Tellija(te) allkiri] (nõutav ainult, kui see saadetakse paberil)

* Kustutage, mis ei kehti või täitke, mis kehtib antud olukorra kohta.

Laadige alla üldtingimused